EXPERTS EN TE | TEA SHOP OF EAST WEST COMPANY

teashop.eu / Menu inferior / Advertència legal

Advertència legal

Advertència legal

En compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic 34/2002 de 11 de juliol (LSSICE) i amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal i del Real Decret 1720/2007 del Reglament de desenvolupament de la LOPD, posem en el seu coneixement:

Els termes i condicions que més endavant s’indiquen  (les “Condicions Generals”) regulen l’accés i l’ús a totes i cada una de les pàgines Web localitzables sota el domini  “teashop.es”, i els seus respectius subdominis i subdirectoris (el “Lloc Web”), propietat de East West Company Spain SL (en endavant TEA SHOP), companyia  mercantil amb domicili social a la  Travessera de Gràcia 122, baixos, 08012 Barcelona, constituïda per temps indefinit en virtut de escriptura pública e inscrita en el Registre Mercantil de la província de Barcelona, en el Volum 20978, Fulla nº B-14.899, Folio 213, inscripció 1ª  i amb  C.I.F. nº B-59341883.

L’accés al Lloc Web i la utilització dels seus continguts i serveis implica l’adhesió plena i sense reserves a les Condicions Generals que s’exposen a continuació. Si l’usuari decideix no acceptar les Condicions vigents deurà abstindràs d’accedir  al Lloc Web i/o utilitzar els continguts i/o serveis en ell disponibles.

OBJECTE DE LES CONDICIONS

Constitueix l’objecte de les presents Condicions regular l’accés i la utilització del Lloc Web. TEA SHOP es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que en ell s’incorporen. L’usuari reconeix i accepta que ens qualsevol moment TEA SHOP pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol dels Continguts i/o Serveis que     s’integren en el Lloc Web.

CONTINGUTS I SERVEIS DEL LLOC WEB

A través del Web de TEA SHOP, s’ofereix als usuaris l’accés a diversa informació sobre els productes que comercialitza, definits en els corresponents mòduls de productes, en els formats de venda igualment descrits, i sempre subjecte a disponibilitat de estoc de aquets productes.

Igualment, els usuaris podran accedir a continguts informatius sobre el te, així com complements relatius a aquest producte o productes anàlegs del gènere de herbolari.

Informació subministrada per tercers

El Lloc Web pot incloure informació o continguts facilitats per altres fonts diferents de  TEA SHOP, incloent els propis usuaris del Lloc Web. TEA SHOP no garanteix, ni assumeix  responsabilitat alguna sobre la certesa, integritat, exactitud de tal informació i/o continguts, incloent  aquells supòsits en els que existeixin elements difamatoris, ofensius o de caràcter il·lícit.

En qualsevol cas, i sense perjudici de lo anterior, la remissió per part de tercers  d’informacions i/o continguts a les seccions d’accés públic d’aquest Lloc Web a través de correu electrònic o de qualsevulla altres mitjans, implicarà l’atorgament a favor de  TEA SHOP d’una llicencia no exclusiva, sense límit en el temps, d’àmbit mundial i de caràcter gratuït per a reproduir, emmagatzemar, editar, modificar, publicar, incorporar en bases de dades, comunicar públicament, transmetre, visualitzar, distribuir, representar, o en qualsevol altre forma explotar comercialment, en tot o en part, tals informacions o continguts titularitat de l’usuari en el Lloc Web en qualsevol forma o a través de qualsevol mitja o tecnologia.

L’usuari reconeix i accepta que TEA SHOP pot conservar i revelar la informació que emmagatzemi  o posi  a disposició de tercers en el Lloc Web sempre i quan sigui:
– requerit per això per les autoritats i organismes competents;
– necessari per fer complir les Condicions Generals i/o Condicions Particulars;
– convenient o necessari per contestar reclamacions relatives a violacions o infraccions de drets;

– convenient o necessari per protegir els legítims interessos de TEA SHOP, els seus usuaris i el públic en general.

 

REGISTRE

TEA SHOP podrà exigir Per l’accés a determinats Continguts i/o Serveis l’enviament d’un formulari d’alta. L’usuari, en tal cas, deurà proporcionar la informació sol·licitada. En relació amb el procés de registre, l’usuari s’obliga a:
– facilitar les dades veritables, exactes i completes sobre la seva identitat i
– actualitzar les dades de registre per que aquets continuïn sent veritables, exactes i complets.

L’usuari es compromet a fer un us diligent del seu nom d’usuari i de la seva contrasenya, així com de mantenir ambdós en secret. Serà d’exclusiva responsabilitat de l’usuari mantenir la confidencialitat del seu nom d’usuari i de la seva contrasenya, assumint personalment qualsevulla  activitats que es realitzin o que tinguin lloc mitjançant la utilització dels mateixos.

L’usuari podrà cancel·lar i desactivar el seu registre en qualsevol moment utilitzant el seu nom d’usuari i la seva contrasenya. L’usuari reconeix i accepta que TEA SHOP es reserva el dret a cancel·lar aquells registres inactius durant un període de temps que no sigui raonable.

OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’usuari es compromet a fer un us adequat dels serveis i continguts que TEA SHOP ofereix i no emprar-los per a:

Realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, contraries a la bona fe, la moral i l’ordre públic, als usos, i/o que infringeixi la regulació sobre la propietat intel·lectual e industrial, o qualsevol altre norma del Ordenament Jurídic aplicable.
• Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, de apologia del terrorisme, o que atemptin contra els drets humans.
• Introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus y software nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de TEA SHOP, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet.
• Transmetre a tercers no autoritzats  els noms d’usuari i les contrasenyes, i si les seves contrasenyes arriben a coneixement d’un usuari no autoritzat, es compromet a informar immediatament a TEA SHOP, el qual es reserva el dret a modificar per la protecció del servei.
• Posar a disposició dels demés usuaris, enviar per correu-e o, de qualsevol mitja transmetre, qualsevol contingut que, d’acord amb les disposicions aplicables o relacions contractuals existents, no està autoritzat a transmetre (tals com informació privilegiada, informació protegida per drets de propietat industrial o intel·lectual o informació sobre la qual té un deure de confidencialitat).
• Transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu escombraria”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altre forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebuts per això.

Tanmateix, es prohibeix expressament als usuaris reproduir, duplicar, copiar, vendre , revendre o explotar amb fins comercials, qualsevol secció del servei, us o accés al mateix.

 LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Determinada informació inclosa a la  Web de TEA SHOP ha estat  aportada per terceres persones, u obtinguda de fonts d’informació  alienes a TEA SHOP.
TEA SHOP no es responsabilitza de la veracitat dels continguts o de les errates que puguin derivar-se de l’esmentada informació.

Dins  de la Web poden realitzar-se enllaços (links) a altres Web respecte de les quals TEA SHOP no té control i  del contingut del qual no es fa responsable. D’igual forma TEA SHOP no serà responsable de la disponibilitat tècnica de las pàgines Web a les que l’usuari accedeixi a través de la seva Web.

L’usuari assumeix  sota la seva exclusiva responsabilitat els danys o perjudicis que, en el seu cas, es pogueren derivar de l’accés als esmentats continguts, així com de qualsevol altre dany o perjudici ocasionat al seu sistema informàtic per qualsevol material descarregat o de qualsevol manera obtingut a través de l’ús dels serveis o per qualsevol pèrdua de dades derivada de descarregar dit material.

Tanmateix, TEA SHOP no serà responsable dels danys o perjudicis derivats de les infraccions de qualsevol usuari que afectin als drets d’un altre usuari, o de tercers, incloent els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual e industrial.

TEA SHOP no serà responsable dels danys i perjudicis causats a l’usuari en cas de impossibilitat de prestar els serveis objecte de les presents condicions generals d’ús, en casos de força major, cas fortuït o altres  causes no imputables al mateix. Tampoc serà responsable TEA SHOP del inadequat us del servei com a  conseqüència de labors de manteniment, o una defectuosa configuració de l’equip informàtic de l’usuari, o la insuficient capacitat per suportar els sistemes informàtics necessaris per la utilització dels serveis oferts.

DRETS PROPIEDAT  INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I ALTRES DRETS

TEA SHOP es el titular exclusiu de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que poguessin recaure sobre el Lloc Web. Així mateix, queden reservats en favor de TEA SHOP tots els drets sobre qualssevol Continguts, Serveis o elements de la seva propietat que s’incorporaran en el Lloc Web, incloent, a títol merament enunciatiu i no l’imitatiu: aquells elements que conformen l’aparença visual e imatge gràfica de les pàgines Web que conformen el Lloc Web; l’arquitectura de navegació; els codis font de les pàgines Web; fotografies, gravacions, programes d’ordinador, base de dades, tecnologia, logotips i signes distintius.

Els usuaris no estan autoritzats per copiar, distribuir (incloent correus electrònics e Internet), transmetre, comunicar, modificar, alterar, transformar, cedir o, en qualsevol altre forma desplegar activitats que comportin l’ús comercial del Lloc Web, les seves pàgines, Continguts o elements que l’integren, ja sigui amb caràcter parcial o total, sense que constí l’exprés consentiment, atorgat pe escrit, del legítim titular dels drets d’explotació.

L’accés, visualització i, en el seu caso, descarrega dels Continguts i/o Serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb fins  estrictament personals i no comercials.

CESIÓ A TERCERS

L’usuari no podrà cedir, transferir, gravar o subrogar en favor de terceres parts els drets i obligacions establerts en aquestes Condicions Generals i, en el seu caso, en les Condicions Particulars.

TEA SHOP podrà cedir, transferir, gravar o subrogar a favor de terceres parts, total o parcialment, els drets i obligacions assumides en virtut de la relació contractual aquí exposada, així com la posició contractual a qualsevol tercera part, entenent-se per mitja de la present clàusula que l’usuari atorga autorització suficient a tal efecte.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals d’Ús, la relació existent entre TEA SHOP i l’usuari respecte de les mateixes així com totes les qüestions que pogueren derivar-se de l’accés i/o us del mateix s’entendran regulades e interpretades de conformitat amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

En el cas  que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, TEA SHOP i l’usuari es sotmeten, amb renuncia expressa a qualsevol altre instància, als Jutjats i Tribunals competents en el Regne d’Espanya.